Povinně zvěřejňované informace


 

Informace o zpracování osobních údajů

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO 63072599, se sídlem Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 17568 (dále jen „my“ nebo „Prometheus“), je správce Vašich osobních údajů, což znamená, že určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování Vašich osobních údajů a odpovídá za něj.     

Rádi bychom Vám v této Informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) poskytli přehledné a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, o jejich kategoriích, rozsahu a účelu, pro který jsou zpracovávány, o zdroji, ze kterého jsou Vaše osobní údaje získávány a o osobách, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány. Naleznete zde také informace o Vašich právech v oblasti zpracování osobních údajů.

Informace v tomto dokumentu platí pro fyzické osoby poskytující osobní údaje, především pro zákazníky či dodavatele Promethea, ale v přiměřené míře se uplatní rovněž pro potenciální zákazníky či potenciální dodavatele (tj. osoby, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu) a na zákazníky či dodavatele bývalé, jejichž údaje stále můžeme za určitých podmínek zpracovávat. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na rodinné příslušníky či zástupce zákazníků či dodavatelů.

 

I. Kdo jsme a kde jak nás můžete kontaktovat?

Jsme členem koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492, se sídlem Národní 37, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2337 (dále jen „PPAS“) a poskytujeme odborné služby v oblasti energetiky více než 20 let. Věnujeme se jak návrhům a realizacím nových optimálních řešení dodávek energií a zdrojů tepla, tak úsporám v řešení stávajících. Více informací o našich činnostech naleznete na webových stránkách www.prometheus-es.cz. Pokud zde nenajdete odpovědi na své dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo chcete některé informace podrobněji vysvětlit, můžete nás kontaktovat:

 • e-mailem: info@prometheus-es.cz
 • osobně v sídle naší společnosti
 • poštou na adresu Praha 4, U Plynárny 500, PSČ 14000

Nepodaří-li se Vám vyřešit Vaši záležitost prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, a to e-mailem na poverenec@ppas.cz.

 

II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

a) osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způslbem;

b) shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;

c) rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;

d) jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávali výhradně přesné a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;

e) osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;

f) zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

III. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Pro účely, které jsou popsány dále v této Informaci, zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmu či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČO;

b) elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;

c) další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, spojovací číslo SIPO, výše plateb a případně další takové údaje;

d) informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností, a to včetně informací z veřejných rejstříků;

e) jiné elektronické údaje: IP adresa, přístupové údaje pro přístup na zákaznický portál, lokační údaje zařízení užívaného zákazníkem, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd;

f) další osobní údaje poskytnuté zákazníkem či dodavatelem : ve smluvních či v jiných dokumentech, při jednáních a při využívaní služeb Promethea, a to včetně pozdějších aktualizací;

g) jiné elektronické údaje: záznamy o vzájemné komunikaci prostřednictvím různých komunikačních kanálů, včetně osobních jednání, e-mailů, písemné korespondence, zákaznického portálu apod.

 

IV. Jak získáváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje získáváme zejména:

- od Vás na základě Vašich žádostí a v rámci jednání o uzavření smlouvy; nebo při osobní nebo písemné komunikaci s Vámi, včetně komunikace emailem;

- od třetích osob oprávněných s Vašimi osobními údaji nakládat a předat nám je při splnění stanovených podmínek;

- z veřejně dostupných zdrojů, zejména ze sociálních sítí a internetu, pokud údaje sami zveřejníte; z veřejných rejstříků, zejména z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, nebo insolvenčního rejstříku;

- z vlastní činnosti při hodnocení údajů, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

 

V. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel a po dobu, která je nezbytná pro splnění daného účelu. Po splnění účelu můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiné účely, než pro které byly shromážděny. Rovněž o těchto jiných účelech Vás informujeme níže v této kapitole.

Vaše osobní údaje zpracováváme:

a) pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a při vyřizování Vašich žádostí,

b) pro účely našich oprávněných zájmů.

Ad a) Pro účely uzavření smluv, pro účely plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, a při vyřizování Vašich žádostí

Zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely související s plněním smluvních závazků obou smluvních stran, zejména pro účely platného uzavření, změny a ukončení smluv, a související fakturace, reklamací a komunikace, a to prostřednictvím různých komunikačních kanálů, včetně komunikace během osobního setkání, komunikace prostřednictvím zákaznického portálu či e-mailové komunikace. Poskytnutí uvedených osobních údajů je tedy smluvním požadavkem.

Pro tyto účely jsou zpracovávány v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme (viz výše kapitola III. této Informace). Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání příslušné smlouvy a dále po dobu, dokud nejsou vypořádány závazky z těchto smluv.

Ad b) Pro účely našich oprávněných zájmů

Pro účely našich oprávněných zájmů je možné zpracovávat osobní údaje zejména tam, kde je potřeba chránit majetek nebo právo vymáhat naše oprávněné nároky.

Jedná se o následující oprávněné zájmy Promethea:

 • Vymáhání pohledávek nebo obhajobu našich právních nároků. Za účelem vymáhání pohledávek nebo obhajobu našich právních nároků jsou zpracovávány v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás zpracováváme (viz výše kapitola III. této Informace). Tyto Vaše osobní údaje předáváme za účelem vymáhání našich pohledávek třetím osobám, jak je blíže popsáno v kapitole VI. této Informace. Tyto osobní údaje uchováváme nejdéle po dobu běhu promlčecích lhůt. V případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení je dále zpracováváme po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků. Pokud je podán mimořádný opravný prostředek, uchováváme tyto osobní údaje také během řízení o tomto mimořádném opravném prostředku.
 • Vyřizování požadavků zákazníků či dodavatelů. V souvislosti s poptávkou po našich produktech a službách nebo v jiných případech, kdy se na nás obracíte se svými dotazy a požadavky, zpracováváme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu, a to abychom tyto Vaše dotazy či požadavky vyřídili. Obracet se na nás můžete zejména prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našich webových stránkách. Pořízené záznamy o vzájemné komunikaci uchováváme po dobu nezbytnou pro vyřízení Vašeho dotazu či požadavku a přiměřenou dobu poté. Tato doba obvykle nepřekročí několik málo měsíců.
 • Nabízení produktů a služeb. Pokud jste náš stávající zákazník, můžeme Vás v omezeném rozsahu oslovovat i bez Vašeho souhlasu v souvislosti s nabídkou našich produktů a služeb, které souvisí s produkty či službami, které jste již od nás čerpal, nebo čerpáte. Toto se může týkat rovněž případů, kdy:

o    mezi Vámi a naší společností probíhalo jednání o uzavření smlouvy, ale z různých důvodů k uzavření smlouvy nedošlo (odložení záměru, nedostatek peněz apod.); nebo

o    případů, kdy využijeme Vaše veřejně dostupné údaje (zejména informace o tom, zda jste funkcionářem bytového družstva či společenství vlastníků jednotek a veřejně dostupné adresní či kontaktní údaje) za účelem nabídnutí našich služeb.

Takové oslovování může být uskutečněno různými kanály, zejména telefonicky, poštou či elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a textových zpráv). V této situaci zpracováváme Vaše osobní údaje jen v omezeném rozsahu, obvykle jen Vaše identifikační údaje, adresní údaje a údaje o elektronickém kontaktu. Doba zpracování odpovídá době trvání smluvního vztahu mezi Vámi a Prometheem, nevznesete-li proti tomuto zpracování námitku; pak je takovéto zpracování okamžitě ukončeno. V případě využití zveřejněných údajů je jejich zpracování ukončeno okamžitě po odmítnutí nabídky.

Výše uvedené platí obdobně pro poptávku Vašich produktů a služeb jakožto našeho stávajícího dodavatele.

 • Řízení společnosti, výzkumy, vnitřní vyhodnocování a reporting. Pro efektivnější dosažení našich obchodních cílů a přizpůsobení produktů využíváme v omezeném rozsahu Vaše osobní údaje též pro potřeby statistických výzkumů, vnitřní administrativní potřeby, provádění analýz a pro interní reporting v rámci společnosti. Ačkoliv za vstup pro tyto činnosti mohou sloužit též Vaše osobní údaje, výsledky těchto činnosti mají obvykle anonymizovanou podobu. K dalšímu zpracování Vašich údajů v této souvislosti tudíž nedochází.
 • Sdílení v rámci koncernu. V omezeném rozsahu může docházet též ke sdílení (a předávání) Vašich osobních údajů jiným společnostem koncernu PPAS, a to pro vnitřní administrativní účely. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů, která sdílení či předávání osobních údajů zakazují. Ujišťujeme Vás, že všechny společnosti koncernu dodržují srovnatelná pravidla a zásady ochrany osobních údajů, jako dodržuje naše společnost.

   

VI. Komu poskytujeme vaše osobní údaje?

Jak již bylo v úvodu zmíněno, Vaše osobní údaje zpracováváme jako správci. To znamená, že určujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme a stanovujeme prostředky zpracování. Pro plnění našich právních povinností jsme v některých případech povinni poskytovat Vaše osobní údaje třetím stranám, které jsou také v roli správců osobních údajů. Jedná se zejména o následující případy:

-       poskytování osobních údajů na vyžádání orgánům činným v trestním, přestupkovém či správním řízení,

-       poskytování osobních údajů jiným osobám v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit i třetí osoby – zpracovatele. Zpracovatel osobních údajů je každý, kdo na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem, tedy Promethea, zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i regulací garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany Promethea nebo koncernu PPAS. Takto dochází k předávání Vašich osobních údajů následujícím kategoriím zpracovatelů:

-      subdodavatelé našich služeb, např. osoby zajištující provoz a obsluhu plynových kotelen;

-      poskytovatelé IT služeb (zejména společnosti zajišťující správu a servis našich systémů);

-      poskytovatelé právních a inkasních služeb či společnosti prověřující důvěryhodnost našich zákazníků;

-      poskytovatelé poštovních či kurýrních služeb.

Vaše osobní údaje zpracováváme na území České republiky. Do jiných zemí Vaše osobní údaje nepředáváme. 
 

VII. Jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?

Plně si uvědomujeme důležitost ochrany osobních údajů a soukromí zákazníků či dodavatelů. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy tak, aby Vaše osobní údaje byly dobře zabezpečeny a nemohly být zneužity.

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech Promethea, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. V určitých případech máte též přímý přístup k těmto systémům či nástrojům (například v případě zákaznického portálu).

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci Promethea a zpracovatele, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce.

Se všemi případnými zpracovateli Vašich osobních údajů vždy uzavíráme písemnou smlouvu upravující zpracování osobních údajů, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké jsou dodržovány v Prometheu. 
 

VIII. Jaká jsou Vaše práva?

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:

a) Právo na přístup k Vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které zpracováváme.

b) Právo na opravu a doplnění Vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o Vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje.

c) Právo na výmaz Vašich osobních údajů. Můžete od nás požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, a my tak učiníme v případě, pokud budou naplněny podmínky stanovené právními předpisy.

d) Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů. Na vaši žádost můžeme za určitých, právními předpisy stanovených, podmínek omezit nakládání s Vašimi osobními údaji.

e) Právo na přenositelnost. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované, máte právo na přenos takových osobních údajů jinému správci.

Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovány pro účely oprávněných zájmů (blíže část V. Pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?). V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat Vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku produktů a služeb zpracování Vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.

Dále bychom Vás rádi informovali, že neprovádíme žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás významně dotýkalo.

Pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo u jiného příslušného dozorového úřadu. 

Tato Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 1.2.2023. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webových stránkách zde a současně je dostupné na vyžádání v sídle Společnosti. Kontaktní údaje naleznete v kapitole I. tohoto dokumentu.

 

Příloha č. 1

Seznam členů koncernu Pražská plynárenská a.s.

Koncern Pražská plynárenská a.s. je tvořen následujícími společnostmi:

Pražská plynárenská, a.s., IČO: 60193492;

Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 47116471;

Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 27403505;

Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., IČO: 63072599;

MONTSERVIS PRAHA, a.s., IČO: 00551899

Teplo pro Kbely a.s., IČO: 09783172

Teplo pro Prahu, a.s., IČO: 17138558

 

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název      
Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

2. Důvod a způsob založení      
Společnost založena v březnu roku 1995 jako akciová společnost, zabývající se primárně výrobou tepelné energie a rozvodem tepelné energie. Zakladatelská smlouva je dostupná ve Sbírce listin obchodního rejstříku.

3. Organizační struktura      
Organizační struktura

4. Kontaktní údaje      
Tel.: 721 856 244       
Adresa (kontaktní poštovní, pro osobní návštěvu): U Plynárny 500 140 00 Praha 4

Úřední hodiny (pro osobní návštěvu):

 • Po 8 - 15:30
 • Út 8 – 15:30
 • St 8 – 15:30
 • Čt 8 – 15:30
 • Pá 8 – 13:30

Úřední hodiny slouží výhradně k ústnímu podání žádosti (stížnosti, odvolání) případně osobnímu vyzvednutí poskytované informace.

Adresa internetové stránky:      
https://prometheus-es.cz/

Adresa e-podatelny:      
ID datové schránky: u7uu9nf      
e-mail: info@prometheus-es.cz

5. Platby – viz. Sazebník úhrad

Česká spořitelna, a.s.      
č. účtu – 6104142/0800      
VS - bude uveden ve výzvě k úhradě      
KS - 558

6. IČ – 63072599      

7. DIČ – CZ63072599      

8. Dokumenty

Zakladatelské dokumenty společnosti a účetní doklady společnosti jsou dostupné v rámci výročních zpráv dostupné ve Sbírce listin OR na https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=81419. 

9. Žádosti o informace

Žádost o informace lze podat:

 • ústně na adrese pro osobní návštěvu v úředních hodinách,
 • písemně na kontaktní poštovní adrese,
 • prostřednictvím sítě elektronických komunikací – info@prometheus-es.cz
 • datovou schránkou, ID datové schránky: u7uu9nf

Žádost musí obsahovat

 • subjekt, kterému je žádost určena,
 • uvedení, že se žadatel domáhá informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
 • fyzické osoby: jméno a příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu nebo pro doručování,
 • právnické osoby: název, IČO, sídlo nebo adresa pro doručování,
 • elektronická žádost musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny, pokud ji subjekt zřídil.
 • Pokud žádost nesplňuje obsahové náležitosti není žádostí dle ZSPI a subjekt o tom žadatele vyrozumí do 7 dnů.

Pro podání žádosti můžete využít formulář zde.

Lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů:

 • vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
 • vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
 • konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti.

O prodloužení lhůty a důvodech prodloužení musí být žadatel informován, a to ještě před uplynutím lhůty k jejímu vyřízení.

10.    Příjem dalších podání

Stížnost může žadatel podat stejným způsobem jako žádost, tj. ústně, písemně atd., pokud:

 • nesouhlasí se způsobem vyřízení žádosti,
 • nebyla mu po uplynutí lhůty poskytnuta informace a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • informace byla poskytnuta částečně, aniž by o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • nesouhlasí s výší úhrady v souvislosti s poskytováním informací.

Stížnost se podává u subjektu do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty k podání informace.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (představenstvo). Pověřený pracovník do 7 dnů předkládá nadřízenému orgánu stížnost se spisovým materiálem, pokud stížnosti sám zcela nevyhoví poskytnutím informace nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů.

11. Opravné prostředky

Odvolání může podat žadatel ústně do protokolu, písemně, datovou schránkou nebo elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

Podává se proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti u subjektu, který rozhodnutí vydal, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Náležitosti odvolání stanoví správní řád (zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění). Pověřený pracovník předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (představenstvo společnosti) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení. Nadřízený orgán o odvolání do 15 dnů od předložení rozhodne. Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem (lze podat žalobu).

12. Předpisy, které používáme a stanovují právo žádat o informace

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění („ZSPI“).

13. Úhrady za poskytování informace

viz. Sazebník úhrad

14. Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb.