Snižování energetické náročnosti objektů, budov a areálů

Snižování energetické náročnosti objektů, budov a areálů
Energetické studie + koncepce

Snižování energetických nákladů budov

 • Od roku 2021 v Evropské unii platí požadavek na výstavbu pouze budov s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Buildings, nZEB)
 • Snižování energetických nákladů v budovách je stěžejním ekonomickým faktorem při současných cenách energií a nestabilitě energetického trhu
 • Každá budova = originální návrh/projekt

Obsahuje

 • stavební úpravy - zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy podle minimálních požadavků vyplývajících ze směrnice o energetické náročnosti budov včetně osazení vnějších stínících prvků;
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov (chlazení, nucené větrání včetně rekuperace, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody a osvětlení vnitřního prostoru budovy);
 • zavádění prvků řízení efektivního nakládání s energií v budovách
 • prvky adaptace budov na změny klimatu respektující požadavky na kvalitu vnitřního prostředí (vegetační střechy a fasády).
 • využívání obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinné KVET na pevnou biomasu, bioplyn a biometan a elektrických tepelných čerpadel pro pokrytí vlastní potřeby energie budov a energetických hospodářství podnikatelských provozů;
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodářstvích podniků za účelem zvýšení účinnosti;
 • akumulace všech forem energie v rámci komplexních projektů pro zvyšování energetické účinnosti;
 • využití odpadní energie;
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů (pouze pro nové zařízení, které musí mít nulové přímé (výfukové) emise CO2);
 • modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě;
 • zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby včetně podpory implementace nástrojů energetického managementu

     

Nabízíme
Nabízíme
 • komplexní posouzení vaší budovy nebo areálu
 • návrh opatření – technicko - ekonomickou studii
 • návrh na financování včetně možností využití dotačních titulů
 • zpracování projektu včetně všech povolení
 • realizaci navrhnutých opatření podle projektu
 • provoz energetického hospodářství vaší budovy

Napište nám zprávu

Osobní údaje
Poskytovatel osobních údajů, fyzická osoba, bere na vědomí, že Pražská plynárenská, a.s. zpracovává osobní údaje Poskytovatele v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a že poskytnutí jeho osobních údajů je smluvním požadavkem a pro řádné uzavření smlouvy má povinnost tyto osobní údaje poskytnout. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů dostupném na www.ppas.cz/info a dále na vyžádání v obchodních kancelářích Pražské